top of page
Kantors Utsikt.jpg

Naboinformasjon 2

20.12.22

Iht. tidligere meddelt, og som de fleste har registrert, så er vi i gang med arbeidene på tomta Kolbotnveien 45-47. Vi har mottatt en del kritiske kommentarer knyttet til at informasjon om arbeidet har kommet for sent og/eller ikke har vært fyllestgjørende nok.

Dette beklager vi!! Vår klare ambisjon er å gjøre dette bedre i fortsettelsen!!

 

Vi innser også at julen er en tid der mange av oss ønsker ro og fred. I den forbindelse har vi gleden av å melde at vi har valgt å stanse de mest støyende arbeidene fra d.d. og til over jul.

 

I løpet av inneværende uke vil vi legge ut informasjon om veien videre. Dvs. en informasjon som beskriver type arbeider samt tidsrommet som arbeidene vil bli gjennomført i.  

Dette innebærer dessverre ikke at ulemper ved vår tilstedeværelse vil unngås eller bli mindre, men forhåpentligvis vil prosessen oppleves som mer forutsigbar.

 

Alle arbeider vil, også i fortsettelsen, foregå innenfor regulert arbeidstidsramme som er kl. 7-17.

 

Til slutt kan vi, i tilfelle tvil, informere om at nødvendig besiktigelse av omkringliggende bebyggelse samt utplassering av rystelsesmålere var gjennomført før vi iverksatte de sprengningsarbeidene som til nå er gjennomført.

 

Besiktigelse av leiligheter fra innvendig side er gjennomført i et tilstrekkelig omfang. Dette innebærer ikke at alle leiligheter innenfor fastlagt rystelsesmålingssone er besiktiget innvendig. Et tilstrekkelig antall av besiktigende og strategisk plasserte leiligheter gir imidlertid Multiconsult et fyllestgjørende grunnlag til å kartlegge eventuelle konsekvenser dersom man, mot formodning, skulle få utslag på rystelsesmålere som ligger høyere enn fastlagte grenseverdier.    

Sprengningsarbeidene som er gjennomført så langt har blitt utført med stor varsomhet og i små porsjoner. Dette dokumenterer utslagene som vi, så langt, har notert fra utplasserte rystelsesmålere. De fleste utslag er svært lave, og alle målinger ligger markant lavere enn fastsatt grenseverdi.

 

Dette betyr selvsagt ikke at sprengning og opplastingen av sprengstein har vært av en karakter som ikke oppleves som generende, men at vi har forsøkt å redusere ulempene så langt det har latt seg gjøre rent praktisk.


østmarka

bottom of page