top of page
Kantors Utsikt.jpg

Naboinformasjon 4

1.3.2023

Vi kan nå informere om at vi vil starte arbeidene på byggeplass mandag 6.mars 2023.

 

Avklaring om oppstartstidspunkt er dagsfersk. Av den grunn har vi foreløpig ikke fått revidert vår hovedfremdriftsplan. Dette medfører at informasjonen nedenfor ang. fremdrift ikke vil være like sikker som den vil bli når hovedfremdriftsplanen er «spikret».

 

Byggetiden vil i prinsippet være 18 måneder regnet fra ovennevnte oppstartsdato.

I praksis innebærer dette ferdigstillelse 3.-4. kvartal 2024.

Ovennevnte gjelder i utgangspunktet kun ferdigstillelse av de to boligblokkene med omkringliggende utomhusareal. Gang-/sykkelvei som ligger langs Kolbotnveien skal oppgraderes og breddeutvides. Dette arbeidet er foreløpig ikke implementert i planen på 18 måneder.

 

Arbeidene som starter mandag 6. mars vil være grave og sprengningsarbeider som vil pågå frem til mai 2023 med hovedtyngde i mars og april.

Ovennevnte arbeider vil nødvendigvis, og beklageligvis, medføre støy.

Vi vil begrense de mest støyende arbeidene til å foregå på hverdager mellom kl. 7-17. I tillegg vil vi legge inn en pause i de mest støyende arbeidene midt på dagen, dvs. fra ca. kl. 11.

 

Arbeidenes karakter og innhold vil, som nevnt, innebære støy som tidvis dessverre vil oppleves som sjenerende for dere som naboer. Vi vil imidlertid tilstrebe å anvende arbeidsmetodikk og utstyr som reduserer sjenansen så mye som praktisk mulig.

 

Brakkerigg

Tidspunkt for etablering av brakkerigg, som vist på Illustrasjonen nedenfor, avhenger av fremdriften på første fase av sprengningsarbeidene. Av den grunn kan vi ikke si eksakt når riggen vil bli satt opp, men det antas at riggingen vil kunne starte i uke 12-13.

rigg.png

Råbygg

Etablering av råbygget, bestående av betongelementer, plasstøping og montasje av konstruktivt stål, antas å pågå f.o.m. mai-2023 t.o.m. september/oktober -2023. Etter hvert som råbygget reiser seg så vil det fortløpende foregå maskinell tilbakefylling rundt byggene, grovutforming av terreng samt støp av utvendige terrengmurer.

F.o.m. sept./okt. er planen å komme i gang med klimaveggskallet.

Vi må komme nærmere tilbake med fremdriftsinformasjon så snart vi har fått på plass revidert fremdriftsplan.

 

Vi håper vår sameksistens med dere som naboer skal preges av konstruktiv dialog og gjensidig respekt.

bottom of page